Banko mokeseio tarifai

Pradëjus taikyti naujus mokesèiø tarifus, verslininkai turi perprogramuoti kasos aparatus. Kintantys mokesèiø tarifai yra investuotojø iðraiðka, kad jie turi atlikti programinës árangos pakeitimus pardavimo apskaitos prietaisuose, t. Y. Kasos aparatuose. O kur tai svarbu? Todël mokesèiø kasos paslauga yra darbas, kuriame patiekalai yra ne tik perþiûrimi. Kaip jau þinoma apie dovanø tarifø pasikeitimà tokiose problemose, minios pradeda uþimti.

Jei kasos perprogramavimas nenutrûksta, o kambarys labai tolimame etape, nereikia pabrëþti. Jûs galite tai padaryti patys be profesionalø pagalbos. Viskas, kà jums reikia padaryti, yra pasiekti vartotojo vadovà ir þingsnis po þingsnio dirbti su gamintojo informacija. Kad visi tarifai turi bûti koreguojami rankiniu bûdu. Todël sëkmës atveju labai sunku, jei kasoje uþprogramavome tuzinà daiktø.PVM tarifø keitimas matomose kiðenëse neturëtø bûti dilema ámonëms. Jei jame yra keletas prekiø grupiø, o kasetës nëra tiesiogiai sujungtos su pardavimo organizmais, operacija gali bûti sukurta greitai. Tokiø jungèiø atveju daugelis nori ið programinës árangos darbo.Sunkumai kyla, kai prekës perkeliamos tarp individualiø PVM tarifø. Galime susidurti su problemomis, susijusiomis su kasos sistemomis, kurios veikia su populiariu programine áranga. Normalios programos, neturinèios galimybës filtruoti, klasifikuoti produktus, neduos didelio gamintojo, brûkðninio kodo ar bet kurios kitos þymos árodymo, nustatysime produktø grupes, kad nustatytume naujà mokesèio tarifà. Kiekvienoje programoje patartina pataisyti kiekvienà áraðà rankiniu bûdu.Nauji PVM tarifai gali priversti kai kuriuos mokesèiø mokëtojus bendrauti su kasos aparatu. Taigi, tai yra tradicinë konstrukcija arba daug vadinamøjø atstato, kad neleisite ávesti kito PVM vertës korekcijos.Tas pats pasakytina apie prietaisus, kurie sudaro beveik 1825 metø ataskaitø skaièiø, nes tokioje fiskalinëje kasoje yra pilna atmintis. Tada geriau gauti naujà kasos aparatà. Technologiðkai naujas kasos aparatas bus ádomi garantija, kad áveþimas á gamybà bus sudëtingas ir vëliau bus taikomas PVM tarifas.