Avarinio apdvietimo cnbop sertifikatas

Kiekvienas namas taip pat turi savo vietà, pagal 2002 m. Balandþio mën. Infrastruktûros ministro ástatymà bûtinai turi bûti árengtas avarinis apðvietimas. Tokia ðviesa naudojama namuose staigaus elektros energijos trûkumo, gaisro ar naujø atsitiktiniø ávykiø atveju. Priklausomai nuo maitinimo ðaltiniø, apðvietimas skaièiuojamas: centralizuotai maitinamas ir paskirstomas.

Tinkamas evakuacijos keliø ir avarinio apðvietimo ðaltinio þenklinimas uþtikrina asmenø, paliekanèiø ar paliekanèiø namus, kuriuose jie prarado áprastà maitinimà, saugumà.

Prietaisai, naudojami evakuacijos keliams ir avariniams marðrutams apðviesti, turëtø atitikti bûtinus standartus, kad bûtø naudingas jø norimas poveikis. Ðiø ðviesos ðaltiniø ðviestuvai yra pagaminti ið polikarbonato ir bendradarbiauja su baterijomis. Tokio ðviesos ðaltinio darbo laikas pageidauja nuo ádiegto modulio ir yra nuo 1 iki 3 valandø. Naujas sprendimas gali bûti rastro montavimas ið lakðtinio metalo ir milteliø sistemos. Reflektoriai yra padengti aliuminiu, o jø parabolinë forma uþtikrina tinkamà apðvietimà. Butuose, kuriuose yra didelë talpa, didelë drëgmë, taip pat greitesnis apdulkinimas, pavyzdþiui: gamybos salës, sandëliai, tuneliai ar dirbtuvës, yra susijæ su fluorescenciniais ðviestuvais. Jø nuosavybë yra aukðtesnis IP sandarumo laipsnis.

Statybø bumas ir net naujoviðkos technologijos reiðkia, kad reikalavimai taip pat yra riboti, taip pat tik ðviesos moduliai. Tai tapo prieþastimi, dël kurios vis daþniau naudojami tokie árankiai kaip LED lempos.

LED avarinis apðvietimas yra ne tik energijà taupantis, bet ir ekonomiðkesnis ir uþtrunka ilgesniam garantiniam laikotarpiui. Tai atitinka visus kriterijus ir lûkesèius klientams, kurie galvoja apie tinkamà pastato árangà, pagal mûsø standartus.