Atomines elektrines sprogimo rizika

Dideli Europos Sàjungos teisës aktø, susijusiø su sauga, ypaè metano ir anglies dulkiø sprogimo pavojaus, skirtumai sukëlë, kad jie buvo ádiegti sukuriant atitinkamà direktyvà. Todël ATEX direktyva buvo sukurta zonose, kurios yra tiesiogiai veikiamos sprogimo sàlygomis.

Ðios teisinës medþiagos pavadinimas kilæs ið prancûzø, kuris tiesiog skamba atmosferojeSprogiø. Pagrindinis ðios direktyvos uþdavinys buvo kiek ámanoma sumaþinti pavojø, kad sprogimo pavojus pavojingose zonose bûtø metanas arba anglis. Sistemoje, kurioje tikrinamas dabartinis dokumentas, jis plaèiai naudojamas tiek apsaugos sistemoms, tiek árenginiams, kurie yra naudojami sprogimo pavojaus zonose. Að taip pat kalbu apie elektros prietaisus.Kartu su ATEX direktyvos teisinëmis nuostatomis sprogimo pavojus minëtose vietose gali atsirasti dël medþiagø saugojimo, gamybos ir naudojimo, dël kurio gali kilti sprogimas dël oro ar naujos medþiagos. Ðiame diapazone galima paminëti daugiausia degius skysèius ir, be to, jø garus, tokius kaip alkoholiai, eteriai ir benzinai. Be to, galite átraukti degias dujas, tokias kaip butanas, propanas, acetilenas. Kiti pagrindai ir pluoðtai, pavyzdþiui, alavo dulkës, aliuminio dulkës, medþio dulkës ir anglies dulkës.Taèiau neámanoma apibûdinti visko, kas gauta ðiame dokumente. Todël, tiriant ðá norminá aktà apskritai, reikëtø paminëti, kad jis turi átakos visoms sàlygoms ir reikalavimams, kaip stiliø ir priedø, pateiktø sprogioje aplinkoje. Taèiau iðsamià informacijà galima rasti ávairiose medþiagose. Reikëtø nepamirðti, kad kiti dokumentai, reglamentuojantys sprogimo zonø apimtá su metanu ar anglies dulkëmis, negali bûti jokiu bûdu nesuderinami su ATEX patarimais.Taip pat reikëtø nepamirðti, kad kiekvienas pavojingose zonose naudojamas prietaisas turi bûti visiðkai paþenklintas CE þenklu, o tai reiðkia, kad prietaisas, reikalingas notifikuotojo asmens atliekamai atitikties vertinimo procedûrai atlikti.

Naujajame sprendime dël direktyvos (vadinamoji ATEX direktyva, jei árenginiai neatitinka sprogstamøjø zonø, nurodoma, kad valstybë narë gali imtis priemoniø tokiems prietaisams atðaukti.