Anglies dulkio sprogimo pavojus

Direktyva 94/9 / EB (ATEX yra norminë dalis, kuri taip pat taikoma apsaugos priemonëms ir metodams. Ðie duomenø árenginiai yra labai svarbûs vairuojant juos metano ar anglies dulkiø sprogimo pavojaus zonose. Dabartinë direktyva dël Europos Parlamento medþiagos ir 1994 m. Kovo 23 d.

Nors Lenkijos teisinëje sistemoje jis buvo átrauktas á ûkio ministro 2005 m. Gruodþio 22 d. Reglamentà. OL Nr. 263, punktas 2203 Pagrindinis ðios taisyklës tikslas pirmiausia yra valstybiø nariø ástatymø derinimas, naudojant árankius ir apsaugos sistemas, skirtas naudoti grësmæ metano keliamam pavojui ar daugiau anglies dulkiø. Taèiau direktyva taip pat taikoma prietaisams ir net apsaugos sistemoms, naudojamoms potencialiai sprogioje aplinkoje. Kartu reikia paþymëti, kad tuo paèiu metu aptariamas principas taikomas saugos, valdymo ir reguliavimo átaisams. Ðie prietaisai sukasi naudoti uþ aptariamø zonø ribø, taèiau kai kurie prietaisai ir apsauginës sistemos ádedamos á þemæ netoli pavojingø sprogimo zonø.ATEX direktyvoje numatytos iðimtys. Aptariama direktyva, be kita ko, neapima medicinos prietaisø, naudojamø medicinoje. Jis retai naudojamas buitiniam naudojimui, asmeninëms apsaugos priemonëms, laivams, transporto árangai.Ðiame Europos Sàjungos teisës akte nustatyti konkretûs reikalavimai, kurie gràþinami pagal konkreèius standartus. Be to, jame klasifikuojamos potencialiai sprogiosios sritys, kurias galima pamatyti 1999 m. Gruodþio 16 d. Direktyvos 1999/92 / EB ATEX137 „Dël nedideliø reikalavimø, galinèiø padidinti potencialiai paþeidþiamø darbuotojø saugà ir apsaugà nuo sprogios aplinkos srityse“, I priede.Prietaisai ir apsaugos metodai gali bûti kitø direktyvø, susijusiø su kitais matmenimis, problema ir papildomai numatyti CE þenklo vietà. Ðis þenklas turëtø bûti atsakingas, aiðkus ir stiprus.Dabartinë direktyva bus pakeista nauja ATEX direktyva 2014/34 / ES. Ginti paskutinæ 2016 m. Balandþio 20 d.